W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulamin świadczenia usług

§ 1 Wstęp

Poniższy Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług (w tym czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy o świadczenie Usług, skutki prawne potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania oferty, zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usług), tryb postępowania reklamacyjnego, metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. MTI - firma Media Team Interactive Sp. z o.o. - właściciel systemu. Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 107, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293422, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-24-25-026 o kapitale zakładowym... zł.
2. Cennik - cennik zawierający wysokość opłat za świadczone przez Usługodawcę Usługi (e-mail marketing)
3. Informacje - bezpłatne informacje prawne umieszczone w Serwisie;
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
5. Klient – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę
6. Oferta - należy przez nią rozumieć świadczenie usług e-mailingu dostępnej na stronach Serwisu
7. Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu www.jetmail.pl"
8. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana przez Użytkownika polegająca na udostępnieniu na stronach Serwisu, poprzez podanie wymaganych danych Użytkownika, w celu umożliwienia kontaktu zatrudnionych w firmie MTI z Użytkownikiem;
9. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę oraz dostępny pod adresem www.jetmail.pl
10. Usługa(-i) świadczona(-e) drogą elektroniczną w ramach Serwisu przez Usługodawcę na rzecz określonych przez użytkownika podmiotów, polegająca(-e), w szczególności, na wysyłaniu do określonej grupy klientów ofert marketingowych na e-mail.
11. Usługodawca - spółka działająca pod firmą MTI
12. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie poprzez założenie konta w Serwisie, w celu umożliwienia kontaktu zatrudnionych w firmie MTI z Użytkownikiem
13. Umowa zawarta na piśmie na świadczenie usług drogą elektroniczną (np. e-mailing) przy wykorzystaniu systemu jetmail.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień, oznaczająca zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
2. Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do Serwisu oraz treści w nim zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.
3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na opracowywaniu i przygotowywaniu strategii sprzedaży przy wykorzystaniu do tego kanałów drogi elektronicznej (np.: e-mail). Usługodawca świadczy również usługi polegające na wysyłaniu bezpłatnego newslettera. Usługa newslettera jest dostępna dopiero po podaniu przez użytkownika w odpowiedniej ikonie na stronie adresu e-mail użytkownika. Skorzystanie z Usługi newslettera jest możliwe w przypadku posiadania przez Użytkownika sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do sieci Internet.
a. W celu skorzystania z usług Użytkownik dokonuje Rejestracji, a następnie przedstawia pytanie w elektronicznym formularzu znajdującym się na odpowiedniej stronie Serwisu.
b. Usługodawca po otrzymaniu pytania od Użytkownika zapoznaje się z jego treścią i udziela odpowiedzi na wskazany przez użytkownika adres e-mail, podany przez użytkownika telefon kontaktowy, adres firmy.
c. Koszt wykonanej przez Usługodawcę usługi określa Cennik.
d. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą w formie pisemnej.
e. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi.
f. Gdy w celu wykonania Usługi konieczne staje się zapoznanie z innymi informacjami, Usługodawca ma prawo wezwania drogą elektroniczną Użytkownika do dostarczenia koniecznych informacji o kliencie.

§ 4 Prawa i obowiązki MTI

1. MTI jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie Usługodawcy danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Usługodawca administruje również danymi podmiotów w związku ze świadczeniem usług e-mailingu dla swoich Klientów.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usług, w celach marketingowych (przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę) realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami oraz na potrzeby grupy kapitałowej Internet Group S.A., jak również w celu archiwizacji.
3. MTI zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Systemu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu Systemu, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Usługodawca będzie informować Użytkowników, wysyłając wiadomość na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników podczas Rejestracji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowanej działaniem siły wyższej, niezawinionym przez Usługodawcę błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, niezawinionymi przez Usługodawcę awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników lub Usługodawcy, jak również nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
6. Usługodawca ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Użytkownika w szczególności, gdy nastąpi jedno z poniższych:
a) Użytkownik będzie korzystał z Systemu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu
b) Użytkownik będzie naruszał prawa osób trzecich
c) Umowa podpisana przez Użytkownika i Usługodawcę zostanie rozwiązana
d) Przyszły użytkownik nie ukończy procesu Rejestracji.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych nieodpłatnie (newsletter).

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych podanych podczas Rejestracji.
2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować na adres Media Team Interactive Sp. z o.o. z dopiskiem "dane osobowe".
3. Dokonując aktywacji Konta w Systemie, Użytkownik udziela MTI zgody na otrzymywanie korespondencji (informacji) drogą elektroniczną.
4. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wysyłane treści oraz za wyrządzone szkody, w szczególności przez działania lub zaniechania Użytkownika dokonywane na zaimportowanych przez niego bazach danych. Odpowiedzialność Użytkownika obejmuje również utracone przez Usługodawcę korzyści.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.

§ 6 Rozliczenia

1. Usługodawca z tytułu świadczonych Usług ma prawo do wynagrodzenia.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem, jeśli Umowa nie stanowi inaczej.
3. Na życzenie Użytkownika Usługodawca wyśle na adres Użytkownika fakturę VAT z tytułu świadczenia Usług w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wpłaty za Usługi.
4. W przypadkach zwrotu pieniędzy, Usługodawca wystawi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji, fakturę VAT korygującą i dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
5. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń, co do terminu wykonania Usługi, bądź jej treści merytorycznej.
2. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Usługodawcy w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wykonania Usługi lub dnia, w którym Usługodawca był zobowiązany do wykonania Usługi, jeśli umowa nie stanowi inaczej.
3. Reklamacja Usług powinna zawierać konkretne zarzuty merytoryczne lub zarzuty czysto formalne (np. zarzut niedotrzymania terminu).
4. Reklamacja w sprawie Usługi, jeśli umowa nie stanowi inaczej, zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi, Usługodawca wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. Wszelkie spory wynikające z umowy o świadczeniu Usług jej strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego siedzibie Usługodawcy.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują, ze względu na dobre obyczaje oraz słuszne interesy Użytkowników, po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich opublikowania na stronach Serwisu.
3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem, za obowiązujący Regulamin przyjmuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług.
4. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Systemu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z klientami to biuro@mediateam.pl